Sun Plaza Bar & Grill in Nashua

Sun Plaza Bar & Grill

295 Daniel Webster Hwy
Nashua, NH 03060
Phone » 603-888-4904


Picture of Sun Plaza Bar & Grill

Picture of Sun Plaza Bar & Grill

Picture of Sun Plaza Bar & Grill Picture of Sun Plaza Bar & Grill

Daily Events at Sun Plaza Bar & Grill

Map of Sun Plaza Bar & Grill